تبلیغات
موفقیـتـی هــــا - اراده اهنین....
دنیای ما پر از فرداست...

اراده اهنین....

تاریخ:دوشنبه 12 اردیبهشت 1390-12:21 ب.ظ

قدرت اراده ... !
 

I smiled after looking at the first photo...you will also smile. Just scroll down and you will get to know the story of Will Power.
Here it goes....

چه داستان جالبی
اولین بار که به این عکس نگاه کردم خندیدم. ممکن است تو هم بخندی
به پایین صفحه برو تا به قدرت اراده پی ببری

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

You thought the dog is imitating the man......فکر کردی سگ ادای مرد را در می آورد؟

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

Entertaining the college kids...right?یا شاگردان دانشگاه را سرگرم میکند. نه؟

ادامه ی مطلب بهت میفهمونه


گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

Now have a close look at it.....حالا با دقت نگاهش کن

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

So.....خوب !!! ئ

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

Got the message ???فهمیدی ؟

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

Despite being an animal he gets respect...با اینکه یک حیوان است دیگران به او احترام می گذارن
 

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

He gets a warm welcome everywhereهمه بهش خوش آمد گرمی میگن

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

He gets a pat on his shoulder...شانه هاش را نوازش میکنند

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

He is STAND-ALONEروی پای خودش قوی ایستاده است

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

The doors are open for only those who believe in themselves
and Will Power which can make an animal walk on TWO LEGS...!!

درها برای کسانی گشوده میشود که به خودشان ایمان دارند
و با قدرت اراده است که یک حیوان روی دو پا راه میرود

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Comنوع مطلب : منحصر به نویسنده